Workshop

Workshop byl koncipován jako pracovní setkání zaměřené na osvojení základních dovedností provozovatele technické památky. Hlavním cílem bylo osvětlit, prodiskutovat a vyměnit si názory a informace na témata: Jak interpretovat kulturní a přírodní dědictví a jak propagovat a prezentovat technické památky a venkovská muzea. Na workshopu se sešla skupina lidí, kteří již mají značné zkušenosti s propagací a prezentací kulturního a přírodního dědictví. Tudíž nebylo potřeba sáhodlouze rozvíjet teoretická témata a mohli jsme se více věnovat praktickým činnostem, jak se na workshop patří.  

Na úvod byl lektory podán základní přehled o novinkách a zajímavých směrech v interpretaci kulturního a přírodního dědictví. Byli vzájemně představeni všichni účastníci a jejich aktivity, což je důležitým faktorem pro nastartování spolupráce. Pro rozvoj cestovního ruchu je totiž vzájemná spolupráce subjektů v území, kordinace postupů a záměrů v území – zásadní. Účastníci tak měli možnost svým kolegům představit podrobně a prodiskutovat své individuální plány interpretace a získat tak na své záměry podměty a zpětnou vazbu.

S velkou odezvou se setkala připravená praktická ukázka podpory cestovního ruchu ve formě aplikace mobilního průvodce. Po celý den workshopu, který se konal na několika místech a během přesunů v terénu se dařilo prakticky testovat a vyzkoušet si nainstalovanou aplikaci mobilního průvodce do poskytnutých zařízení – mobilních telefonů a tabletu s operačním systémem Andrioid. Pro mnohé bylo praktické setkání s moderní technikou přínosné a ztráta ostychu k moderním technologiím je pro rozvoj cestovního ruchu přínosem.

Praktické dovednosti při zakládání a péči o venkovská muzea, technické památky a artefakty byly rozvíjeny při návštěvě několika nově budovaných venkovských muzeí v Litultovicích, Radkově a Dvorcích. Cílem bylo načerpat inspirace a příklady dobré praxe, naopak uvědomit si chyby, které se často opakují a degradují poctivou a upřímnou snahu zakladatelů a provozovatelů. Lektoři a provozovatelé poradili i jak na tyto aktivity získávat finanční prostředky.

Vynikající pracovní atmosféra vyvrcholila v nově vybudované restaurátorské dílně Tomáše Skalíka. Po seznámení s činností dílny a nutnou teorií podávanou však velice praktickým způsobem, si účastníci mohli osahat a ověřit základy konzervace kamene, železa, dřeva. Seznámení s prací restaurátora určitě pomůže vnímat některé praktické aspekty záchrany hmotné kultury.

Z dílny se nikomu nechtělo, ale čekala nás praktická ukázka zážitkové aktivity pro veřejnost, aktivita propagující tradiční řemeslo v lokalitě historicky spjaté s těžbou břidlice – štípání břidlice. Vzhledem k nepřízni počasí se musela dílna přesunout pod přístřešek a protože v dešti nedorazilo do Mokřinek mnoho turistů, na kterých by bylo možno testovat a ukazovat motivační a propagační postupy, bylo štípání břidlice pojato jako řemeslný a rukodělný exkurz do historie místního tradičního průmyslového odvětví. Neboť lépe je jednou zkusiti, nežli stokrát slyšeti.

Na závěr workshopu, jakožto vzdělávací aktivity, byl všem účastníkům předán certifikát o absolvování vzdělávací aktivity realizované s podporou z Programu rozvoje venkova. Dále byly distribuovány propagační materiály o projektu, o zajímavých lokalitách a připravovaných záměrech, případně další informace o činnosti MAS Opavsko a MAS Nízký Jeseník a tematicky zaměřených zájmových sdružení – partnerů projektu.

logo projektu
Oživlý svět technických památek
(c) 2012 - 2022